เกี่ยวกับเรา:

เว็บไซต์ endCoronavirus.org ถูกสร้างขึ้นและดูแลโดย New England Complex Systems Institute (NECSI) และอาสาสมัครผู้ทำงานร่วมกัน เป้าหมายของเราคือการลดผลกระทบของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยการให้ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์

ทีมวิจัยของเราประกอบด้วยอาจารย์ นักเรียน และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัย MIT, Harvard, Brandeis และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เรากำลังทำงานตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบและสื่อสารสถานะปัจจุบันของโรคระบาด COVID-19

เราใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้กับสถานการณ์ที่มีปัจจัยซึ่งเกี่ยวพันและส่งผลกระทบต่อกันและกันจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถใช้ข้อสันนิษฐานทางสถิติแบบดั้งเดิมได้

เรามีความเชี่ยวชาญในด้านเครือข่าย การสร้างแบบจำลองเพื่อพิจารณาผลกระทบของปัจจัยต่างๆ (agent-based modelling) การวิเคราะห์หลายระดับ (multi-scale analysis) และสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน และได้นำวิธีการของเราไปใช้กับการศึกษาด้านวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ พฤติกรรมการคำนึงถึงบุคคลอื่นก่อนตัวเอง (altruism) ชีววิทยาเชิงระบบ (systems biology) การตอบสนองของเซลล์ (cellular response) การสาธารณสุข วิศวกรรมระบบ การเจรจาต่อรอง ความขัดแย้งทางทหาร ความรุนแรงต่อชนเผ่าต่างๆ และการพัฒนาระหว่างประเทศ

ได้เวลาลงมือแล้ว

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นโรคติดต่อที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้ผู้ป่วย 20% ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน และผู้ป่วย 2-4% เสียชีวิต โดยความเสี่ยงเหล่านี้จะสูงขึ้นอย่างมากในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี โรคนี้สามารถติดต่อได้แม้ผู้ป่วยจะมีอาการเล็กน้อย (ไอ จาม หรือมีไข้) และอาจแพร่เชื้อได้ก่อนปรากฏอาการเสียอีก เราสามารถลดโอกาสในการแพร่เชื้อได้หากทุกคนลดโอกาสที่ตนเองจะพบปะกับผู้อื่น ไม่ใช่แค่เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองติดเชื้อ แต่เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อต่อไปยังผู้อื่นด้วย

เราจำเป็นต้องลงมืออย่างรวดเร็วและจริงจังในเชิงรุกเพื่อลดการแพร่เชื้อ โดยลดการพบปะใกล้ชิดให้น้อยที่สุด ทั้งเพื่อลดความเสี่ยงในระดับบุคคล และเพื่อ “ชิงตัดตอน” การระบาดเพื่อหยุดโรคระบาดนี้

ทุกคนสามารถช่วยได้เกี่ยวกับเรา:

เว็บไซต์ endCoronavirus.org ถูกสร้างขึ้นและดูแลโดย New England Complex Systems Institute (NECSI) และอาสาสมัครผู้ทำงานร่วมกัน เป้าหมายของเราคือการลดผลกระทบของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยการให้ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์

ทีมวิจัยของเราประกอบด้วยอาจารย์ นักเรียน และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัย MIT, Harvard, Brandeis และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เรากำลังทำงานตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบและสื่อสารสถานะปัจจุบันของโรคระบาด COVID-19

เราใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้กับสถานการณ์ที่มีปัจจัยซึ่งเกี่ยวพันและส่งผลกระทบต่อกันและกันจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถใช้ข้อสันนิษฐานทางสถิติแบบดั้งเดิมได้

เรามีความเชี่ยวชาญในด้านเครือข่าย การสร้างแบบจำลองเพื่อพิจารณาผลกระทบของปัจจัยต่างๆ (agent-based modelling) การวิเคราะห์หลายระดับ (multi-scale analysis) และสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน และได้นำวิธีการของเราไปใช้กับการศึกษาด้านวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ พฤติกรรมการคำนึงถึงบุคคลอื่นก่อนตัวเอง (altruism) ชีววิทยาเชิงระบบ (systems biology) การตอบสนองของเซลล์ (cellular response) การสาธารณสุข วิศวกรรมระบบ การเจรจาต่อรอง ความขัดแย้งทางทหาร ความรุนแรงต่อชนเผ่าต่างๆ และการพัฒนาระหว่างประเทศ

ได้เวลาลงมือแล้ว

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นโรคติดต่อที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้ผู้ป่วย 20% ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน และผู้ป่วย 2-4% เสียชีวิต โดยความเสี่ยงเหล่านี้จะสูงขึ้นอย่างมากในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี โรคนี้สามารถติดต่อได้แม้ผู้ป่วยจะมีอาการเล็กน้อย (ไอ จาม หรือมีไข้) และอาจแพร่เชื้อได้ก่อนปรากฏอาการเสียอีก เราสามารถลดโอกาสในการแพร่เชื้อได้หากทุกคนลดโอกาสที่ตนเองจะพบปะกับผู้อื่น ไม่ใช่แค่เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองติดเชื้อ แต่เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อต่อไปยังผู้อื่นด้วย

เราจำเป็นต้องลงมืออย่างรวดเร็วและจริงจังในเชิงรุกเพื่อลดการแพร่เชื้อ โดยลดการพบปะใกล้ชิดให้น้อยที่สุด ทั้งเพื่อลดความเสี่ยงในระดับบุคคล และเพื่อ “ชิงตัดตอน” การระบาดเพื่อหยุดโรคระบาดนี้

ทุกคนสามารถช่วยได้