Pokyny pro včasnou reakci na šíření viru

Šíření koronaviru, které započalo ve Wu-chanu, má v přibližně 20 %  případů závažný průběh a ve 2 % končí smrtí. Inkubační doba je obvykle 3 dny, ale může trvat až 14 dní a existují zprávy o případech, kdy byla 24 a 27 dní. Jedná se o vysoce nakažlivé onemocnění s denním nárůstem nových případů o 50 % (základní reprodukční číslo R0 je zhruba 3-4), pokud nejsou provedeny mimořádné zásahy. Pokud se stane rozšířenou pandemií nebo endemií, změní to životy všech lidí na světě. Je nezbytné jednat tak, aby se šíření viru zpomalilo a zastavilo, a nepřijmout jeho další šíření. Poskytujeme tyto pokyny pro jednotlivce, komunity a vlády.


Stahujte pokyny v PDF (anglická verze)

Každodenní život a COVID-19

Essential Coronavirus Guidelines

Family Guidelines

High-Risk Institution Guidelines

Guidelines for Self Isolation

Massive Testing Can Stop the Coronavirus Outbreak

Business Guidelines

Recommendations for Policy Makers

Individual Community and Government Guidelines

Respiratory Health for Better COVID-19 Outcomes

Guidelines for Supermarkets, Grocery Stores and Pharmacies

Další užitečné pokyny

Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment

Patient Blood Management During the 2020 COVID-19 Pandemic

Pokyny pro rodiny

Pokud vláda nepřijímá odpovídající opatření, je ochrana rodiny nebo skupiny v oblastech se zvýšeným rizikem náročná. Aby se oheň rozšířil, vyžaduje řetězec hořlavých látek. Podobně nákaza COVID-19 vyžaduje řetězec jedinců, kteří se mohou nakazit. Řešením je:

(1) omezit kontakt mezi rodinou a ostatními lidmi a zajistit základní potřeby.

Pokud se riziko zvýší, pak (2) vytvořit chráněný prostor, mezi jehož obyvateli panuje dohoda o zákazu fyzického kontaktu bez patřičné ochrany s ostatními nebo s povrchy, kterých se dotýkají ostatní lidí.

Chráněný prostor rovněž omezuje šíření nákazy, protože jeho obyvatelé se neúčastní přenosu nemoci. Chráněné prostory se mohou s velkou opatrností rozšiřovat o další členy, popř. se z nich může oddělit skupina, která vytvoří prostor nový. Níže uvádíme naše pokyny pro rodiny.

Omezení kontaktu mezi rodinou a ostatními:

 • Pečlivě si přečtěte naše pokyny pro jednotlivce a sdílejte je s členy rodiny. Hovořte s nimi o tom, jak omezit jejich kontakt s ostatními lidmi.
 • Změňte rodinná setkání na virtuální. Aktuální epidemie bude buď poražena, nebo se rozšíří po celém světě. V prvním případě se věci za pár měsíců vrátí do normálu. V druhém případě budou nutné další kroky.
 • Zajistěte, abyste Vy a vaši rodinní příslušníci měli potřebné zásoby, včetně léků na předpis. Myslete na zranitelné členy rodiny včetně starších lidí a obecně kohokoli starší 50 let, či s chronickým zdravotním problémem, co se týče jejich kontaktu s ostatními lidmi. Omezte jejich kontakt, poskytněte jim podporu, která jim umožní zůstat doma a nechodit do veřejných prostor.
 • Zvažte dočasně přestěhování jednotlivců, kteří jsou umístěni v kolektivním obydlí (domovy důchodců, zařízení pro asistované bydlení atd.), do více izolovaného ubytování, včetně soukromých domů nebo jiných zařízení, kde bydlí malé skupiny.
 • Pokud není možné omezit kontakty, promluvte si s těmi, kteří jsou odpovědní za kolektivní obydlí, aby zvýšili úroveň preventivních opatření.
 • Vyhněte se veřejným shromážděním a místům, včetně kulturních akcí či restaurací, zejména těm, které jsou v uzavřených prostorách.

Vytváření chráněných prostorů ve vysoce rizikových podmínkách:

 • Hlavním účelem chráněného prostoru je, aby skupina lidí vytvořila uzavřenou jednotku, která redukuje fyzické kontakty s ostatními jedinci na minimum a zároveň je soběstačná a svépomocná.
 • Jednotlivci nemusí čekat na bezpečnostní opatření zavedená vládou. V případě absence agresivního a systematického zásahu ze strany vlády pomáhají jednotlivci organizovat chráněné prostory zdola nahoru. Postupným rozšiřováním pak mohou bezpečné zóny zpomalit nebo dokonce zastavit lokální šíření nákazy.
 • Chráněné prostory mohou začínat na úrovni rodiny nebo skupiny lidí, kteří sdílejí společné ubytování. Pokud jsou zavedeny a dodržovány bezpečnostní protokoly, lze kombinovat více bytů, včetně cestování mezi nimi (např. chůzí nebo jízdou autem). K úspěšnému vytvoření chráněného prostoru musí každý účastník souhlasit se zásadami minimalizace vnějšího fyzického kontaktu a dodržovat je. Musí existovat jasné pokyny, jak jednat a spolupracovat. Členové stejného chráněného prostoru by měli být upřímní ohledně své cestovní historie a zdravotního stavu, tedy chovat se zodpovědně vůči zdraví ostatních.
 • Chcete-li se zapojit do chráněného prostoru, pravděpodobně se budete muset dohodnout se zaměstnavateli, školami, rodinou a přáteli. Může být například nutné pracovat z domova se souhlasem zaměstnavatele, nebo si vzít volno.
 • Plán zůstat delší časové období (jeden a více týdnů) v chráněném prostoru by měl být promyšlen a realizován s dostatečným předstihem, při nákupu základních potřeb je třeba dbát zvýšené obezřetnosti a vyhnout se davům. Strategie přežití mohou být v této souvislosti užitečné. Je zásadní uvědomit si nutnost plánování dopředu, každá cesta na nákup s sebou nese určité riziko nákazy.
 • Je-li to možné, zajistěte si dodávku základních potřeb, včetně potravin, čímž omezíte cestování do obchodů. Opět je třeba být opatrný, protože s každou dodanou položkou musel někdo manipulovat. Pokud si nejste jisti, že zaměstnanci dodavatelské služby používají při manipulaci se zbožím rukavice,  je vhodné na vyhrazeném místě zboží umýt nebo dezinfikovat.
 • Základní činnosti, včetně nakupování, během nichž je určitý vnější fyzický kontakt nevyhnutelný, by měli členové naplánovat dopředu tak, aby jednali efektivně a minimalizovali trvání a rozsah tohoto kontaktu. Opuštění a návrat do chráněného prostoru vyžaduje užití preventivních opatření. K uchopení nebo manipulaci s předměty používejte vhodnou osobní ochranu, včetně rukavic nebo jednorázových pomůcek (papírové ručníky). Používejte dezinfekci na ruce a roušky. Návrat do prostoru vyžaduje mytí nebo dezinfekci před vstupem (přednostně), nebo při něm.
 • Pro udržení duševní pohody a dobrých vztahů mezi členy chráněného prostoru je nezbytná dobrá komunikace a vzájemná péče. Je nezbytné si uvědomit, že naléhavost stávající situace vyžaduje mimořádné kroky a oběti. To může zmírnit negativní dopady na psychiku, nemůže však nahradit důležitost vzájemné podpory.
 • Členové chráněného prostoru by měli získat informace o opatřeních, která mají být podniknuta v případě, že jeden nebo více členů vykazuje příznaky infekce. Tato opatření se liší podle zemí / států / umístění, ale mohou se také měnit s vývojem situace. Členové by se měli vzájemně informovat ohledně nejnovějších krizových opatřeních včetně možností kontaktu příslušných autorit. V případě, že některý člen vykazuje typické příznaky, by měli ostatní urychleně jednat a pomoct mu zajistit testování. Všichni členové musí před získáním výsledků testů zůstat v preventivní izolaci. V závislosti na vývoji epidemie může být nutné učinit obtížná rozhodnutí, zda opustit chráněný prostor za účelem pomoct rodině nebo přátelům, kteří v chráněném prostoru nejsou. Jednotlivci by měli být připraveni taková rozhodnutí učinit.
 • V době vysokého rizika může dojít k chybám, která mohou bezpečnost ohrozit. Neměli bychom přehnaně reagovat na jednotlivou událost, je důležité si uvědomit, že tato jednotlivá událost má nízkou pravděpodobnost škodlivého důsledku. Když se však takové události hromadí, riziko se dramaticky zvyšuje. Ponaučení se z chyb je důležitější než vzájemné osočování, či trestání.


Pokyny pro jednotlivce a komunity

 • Převezměte zodpovědnost za své zdraví a zdraví svého okolí.  
 • Držte si sociální odstup.
 • Vyhýbejte se fyzickému kontaktu s povrchy ve veřejných nebo sdílených prostorách.
 • Vyhněte se shromážděním.
 • Vyhněte se přímému kontaktu s ostatními, pravidelně si myjte ruce a v těsné blízkosti s lidmi, kteří mohli být infikováni, noste roušky.
 • Zakrývejte si ústa při kašli či kýchání.
 • Pátrejte u sebe po časných příznacích infekce (teplota, kašel, kýchání, rýma, bolest v krku).
 • Izolujte se, pokud se u vás objeví příznaky.
 • Pokud se budou příznaky nadále rozvíjet, zajistěte si bezpečnou přepravu do zdravotnického zařízení na základě doporučení vlády; vyhněte se veřejné dopravě, používejte roušky.
 • V oblastech se zvýšeným rizikem infekce pomáhejte svým bližním bez osobního kontaktu; potřebné věci můžete nechávat venku před dveřmi.
 • Spolupracujte s ostatními na vytvoření chráněných zón / komunit. Hovořte o bezpečnosti s rodinou a přáteli, mluvte o bezpečnostních opatřeních, sledujte, kdo dodržuje bezpečnostní pokyny, stanovte společné zásady, sledujte své blízké a sdílejte s nimi potřeby, obavy i příležitosti.  
 • Buďte kritičtí k fámám a nešiřte dezinformace.

Pokyny pro společenství a vlády

 • Zaveďte hraniční kontroly (kontroly lidí, vykazujících symptomy) v blízkosti oblastí nebo zemí, kde je nákaza aktivní.
 • Zaveďte čtrnáctidenní karantény pro rizikové osoby vstupující do oblastí bez nákazy.
 • Ve vysoce rizikových oblastech koordinujte pomocné týmy, které by chodily od domu k domu a sledovaly výskyt symptomů pomocí bezkontaktních infračervených teploměrů při užití osobních ochranných prostředků.
 • Tyto týmy by také měly identifikovat jednotlivce, kteří potřebují podpůrné služby.

Pokyny pro vládu

 • Připravte s předstihem strategické zdroje, jako jsou masky, osobní ochranné prostředky a testovací soupravy, a stanovte distribuční trasy.
 • Určete oblasti, kde jsou infekce potvrzeny nebo je na ně podezření.
 • Zastavte nepotřebnou dopravu mezi infikovanými a neinfikovanými oblastmi.
 • Izolujte jednotlivce s podezřením na onemocnění, popř. potvrzené případy v předem určených zařízeních s odpovídajícími zdravotními prostředky, včetně osobních ochranných prostředků.
 • Lidé se symptomy by měli používat speciálně navržený postup, kterým by se měli dopravit do předem určených zdravotnických zařízení pro testování, aby se vyhnuli veřejné dopravě.
 • Izolujte a testujte všechny podezřelé případy v blízkosti identifikovaného případu.
 • Zvyšujte povědomí veřejnosti o onemocnění:
 • Typické příznaky a možné způsoby přenosu.
 • Zdůrazněte, že je onemocnění vysoce nakažlivé s obvykle mírnými příznaky, a nabádejte jednotlivce, aby vyhledali lékařskou péči.
 • Podporujte lepší osobní hygienu, včetně častého mytí rukou, nošení roušek ve veřejných prostorách a zamezení kontaktu mezi lidmi.
 • Zakažte veřejná shromáždění.
 • Zvláštní pozornost věnujte sledování zdraví lidí vstupujících či vycházejících z uzavřených zařízení s vysokou hustotou lidí, jako jsou věznice, zdravotnická zařízení, zařízení pro rehabilitaci a asistované bydlení, pečovatelské domovy, domovy pro seniory, noclehárny a ubytovny.
 • Podporujte komunitní odpovědnost v oblastech s nákazou.
 • V každé oblasti vytipujte skupinu lidí, jejichž každodenní práce vyžaduje častý lidský kontakt. Každodenní sledování jejich stavu pomáhá vyhledat nákazy a zabránit jejich šíření.
 • Angažujte se v komunikaci a distribuci zdrojů do periferních oblastí země.
 • Koordinujte své kroky s mezinárodními společenstvími a WHO, informujte o identifikaci každého případu, jeho cestovní historii a léčení. Taktéž informujte o  preventivních strategiích a případném nedostatku zdravotnického materiálu.
 • Plánujte léčbu pacientů s podobnými příznaky, kteří neonemocněli COVID-19.
 • V oblastech aktivního přenosu
 • Uzavřete místa, kde se shromažďují věřící, univerzity, školy a podniky.
 • Izolujte lidi do jejich domovů a podporujte bezkontaktní dodání potřebných zásob.
 • Proveďte vyhledávání od domu k domu pro identifikaci jednotlivců s příznaky a potřebující pomoc. Proveďte tak s nezbytnými preventivními opatřeními, ochrannými osobními pomůckami a se zapojením komunity do tohoto úsilí.

Pokyny pro podniky

Níže je uveden seznam doporučení, které může podnik provést, aby zabránil šíření koronaviru. Zahrnujeme do něho také zvláštní kroky pro maloobchod a pohostinství.

Poznámka: The French International Chamber of Commerce využívá tyto pokyny.

Obecně

 • Vzdělávejte zaměstnance a jejich rodiny ve věcech přenosu a prevence koronaviru.
 • Vypracujte opatření pro omezení přenosu a zajistěte jejich pečlivé plnění.
 • Zajistěte, aby zaměstnanci věděli, že pokud mají byť i jen mírné příznaky, neměli by být na pracovišti nebo na osobních schůzkách. Ujistěte je, že kvůli zdravotnímu volnu (sick days) nebudou penalizováni. Nastavte pro takovéto případy nahlašovací systém.
 • Zajistěte, aby zaměstnanci měli vhodné zdravotní pojištění a nebáli se tak vyhledat zdravotní péči, i pokud mají byť mírné příznaky.
 • Spolupracujte s místními zdravotnickými zařízeními na koordinaci včasného a rychlého testování zaměstnanců na koronavirus.
 • Připravte nezbytné potřeby (dezinfekce rukou, roušky, infračervené bezkontaktní čelní teploměry) pro případ, že dojde k zhoršení situace a Vaši zaměstnanci nebudou mít k těmto věcem přístup.
 • Posílení nejslabších článků v podniku snižuje zranitelnost.

Setkání, cestování a návštěvy  

 • Nahrazujte osobní schůzky virtuálními.
 • Zajistěte možnost práce z domova, je-li to možné.
 • Omezte cestování do rizikových zón (červená, oranžová i žlutá).
 • Eliminujte nepotřebné cestování.
 • Změňte způsoby podnikání tak, abyste zdánlivě nezbytné cestování změnily na nepotřebné.
 • Omezte návštěvy a stanovte zásady prošetřování návštěvníků a jejich vyloučení na základě jejich bydliště (dle rizikové zóny).
 • Při příjezdu zkontrolujte symptomy návštěvníka.

Pracoviště

 • Podporujte flexibilní pracovní dobu s cílem snížit hustotu lidí na pracovišti. Počet lidí by měl být v ideálním případě snížen na méně než 50 % kapacity.
 • Zaměstnavatelé by měli požádat zaměstnance, kteří se vracejí z míst s potvrzenými případy nebo měli během cestování kontakty s rizikovými lidmi, aby zůstali izolováni po dobu 14 dnů před příchodem na pracoviště. Zaměstnavatelé by měli sledovat jejich zdravotní stav, příp. jim pomoct nákazu ohlásit a vyhledat lékařskou péči.
 • Vstupy by měly být kontrolovány lidmi s infračervenými bezkontaktními teploměry.
 • Denně měřte teplotu zaměstnanců a poskytněte jim masky, pokud nelze zabránit blízkosti jiných lidí. [1]
 • Zorganizujte přesun lidí z a do pracoviště tak, abyste podpořili mytí rukou při vstupu, a umístěte dezinfekci rukou u vchodu na pracoviště.
 • Zajistěte, aby se zabránilo shlukování ve výtahu. Výtahy by neměly být obsazeny více než z poloviny své kapacity.
 • Ujistěte se, že mezi pracovními prostory jednotlivých zaměstnanců je vzdálenost alespoň 1 m a že by jednotlivé prostory měly být velké alespoň 4 m2. U kanceláří s velkým počtem osob by tyto pokyny měly být ještě přísnější.
 • Dezinfikujte veřejné prostory, lokality s hustým provozem, povrchy, kterých se lidé často dotýkají.
 • Je-li nutné použít klimatizaci, zakažte recirkulaci vnitřního vzduchu. Zajistěte týdenní čištění / dezinfekci / výměnu klíčových součástí a filtrů.
 • Při jídle od sebe seďte ve vzdálenosti jednoho metru a vyhněte se sezení tváří v tvář. Oddělte příbory, často dezinfikujte. Zdravotní stav zaměstnanců jídelny musí být pravidělně kontrolován.
 • Podporujte dovážku jídla místo chození na jídlo mimo pracoviště. Zajistěte pomoc při zajištění dodávky jídla a místo pro bezkontaktní předání jídla bez front.
 • Zvažte, jak se zaměstnanci dostávají na pracoviště, a vytvořte vhodná doporučení, včetně vyhýbání se veřejné dopravě a zdůraznění pečlivé hygieny, vyhýbání se dotyku povrchů ve veřejných prostorách, mytí rukou a nošení roušek v oblastech se zvýšeným rizikem nákazy.
 • Povinnosti související s bezpečným chováním během koronavirové krize by měly být jednoznačné.

Maloobchod a pohostinství

 • Odvětví průmyslu, ve kterých dochází k častým mezilidským kontaktům, mohou být vážně narušena. Včasné a účinné intervence toto mohou zmírnit, ale neodstraní riziko nákazy, pokud nejsou celospolečenské.
 • Je důležité zajistit, aby jednotlivci, jejichž práce zahrnuje kontakt s ostatními lidmi, zůstali v případě mírných příznaků nachlazení doma.  Udržujte jasný záznam o denních kontaktech. Aby bylo možné zastavit šíření infekce, je potřeba kontaktovat všechny osoby vystavené kontaktu s nakaženým.
 • Měly by být vyvinuty a implementovány bezkontaktní metody pro podnikání, včetně:
 • Služby vyzvednutí, či zanechání zboží u okénka, včetně zajištění přiměřeného rozestupu.
 • Vyzvednutí zboží autem.
 • Doručení domů bez kontaktu.

1. O použití roušek se diskutuje, poznamenáváme, že: (1) Každý, kdo má byť mírné příznaky, by se měl vyhýbat kontaktu s ostatními lidmi a měl by nosit roušku, pokud je ve veřejném nebo soukromém kontaktu s ostatními. (2) Používání roušky by mělo být samozřejmé ve veřejných prostorech, aby nemocní nebyli stigmatizováni a neváhali roušky sami použít. (3) Zatímco roušky nezaručují bezpečnost pro zdravého jedince a jejich dostupnost může být omezena z důvodu jejich potřeby ve zdravotnických zařízeních, použití roušek tam, kde nelze zabránit blízkosti infikovaných osob, dramaticky snižuje riziko infekce. (4) Pro osoby starší 50 let, s chronickým onemocněním, či pobývající v oblastech s vysokým rizikem nákazy jsou možné následky onemocnění natolik závažné, že představují významný důvod pro nošení roušek.


Pokyny pro včasnou reakci na šíření viru

Šíření koronaviru, které započalo ve Wu-chanu, má v přibližně 20 %  případů závažný průběh a ve 2 % končí smrtí. Inkubační doba je obvykle 3 dny, ale může trvat až 14 dní a existují zprávy o případech, kdy byla 24 a 27 dní. Jedná se o vysoce nakažlivé onemocnění s denním nárůstem nových případů o 50 % (základní reprodukční číslo R0 je zhruba 3-4), pokud nejsou provedeny mimořádné zásahy. Pokud se stane rozšířenou pandemií nebo endemií, změní to životy všech lidí na světě. Je nezbytné jednat tak, aby se šíření viru zpomalilo a zastavilo, a nepřijmout jeho další šíření. Poskytujeme tyto pokyny pro jednotlivce, komunity a vlády.


Stahujte pokyny v PDF (anglická verze)

Každodenní život a COVID-19

Essential Coronavirus Guidelines

Family Guidelines

High-Risk Institution Guidelines

Guidelines for Self Isolation

Massive Testing Can Stop the Coronavirus Outbreak

Business Guidelines

Recommendations for Policy Makers

Individual Community and Government Guidelines

Respiratory Health for Better COVID-19 Outcomes

Guidelines for Supermarkets, Grocery Stores and Pharmacies

Další užitečné pokyny

Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment

Patient Blood Management During the 2020 COVID-19 Pandemic

Pokyny pro rodiny

Pokud vláda nepřijímá odpovídající opatření, je ochrana rodiny nebo skupiny v oblastech se zvýšeným rizikem náročná. Aby se oheň rozšířil, vyžaduje řetězec hořlavých látek. Podobně nákaza COVID-19 vyžaduje řetězec jedinců, kteří se mohou nakazit. Řešením je:

(1) omezit kontakt mezi rodinou a ostatními lidmi a zajistit základní potřeby.

Pokud se riziko zvýší, pak (2) vytvořit chráněný prostor, mezi jehož obyvateli panuje dohoda o zákazu fyzického kontaktu bez patřičné ochrany s ostatními nebo s povrchy, kterých se dotýkají ostatní lidí.

Chráněný prostor rovněž omezuje šíření nákazy, protože jeho obyvatelé se neúčastní přenosu nemoci. Chráněné prostory se mohou s velkou opatrností rozšiřovat o další členy, popř. se z nich může oddělit skupina, která vytvoří prostor nový. Níže uvádíme naše pokyny pro rodiny.

Omezení kontaktu mezi rodinou a ostatními:

 • Pečlivě si přečtěte naše pokyny pro jednotlivce a sdílejte je s členy rodiny. Hovořte s nimi o tom, jak omezit jejich kontakt s ostatními lidmi.
 • Změňte rodinná setkání na virtuální. Aktuální epidemie bude buď poražena, nebo se rozšíří po celém světě. V prvním případě se věci za pár měsíců vrátí do normálu. V druhém případě budou nutné další kroky.
 • Zajistěte, abyste Vy a vaši rodinní příslušníci měli potřebné zásoby, včetně léků na předpis. Myslete na zranitelné členy rodiny včetně starších lidí a obecně kohokoli starší 50 let, či s chronickým zdravotním problémem, co se týče jejich kontaktu s ostatními lidmi. Omezte jejich kontakt, poskytněte jim podporu, která jim umožní zůstat doma a nechodit do veřejných prostor.
 • Zvažte dočasně přestěhování jednotlivců, kteří jsou umístěni v kolektivním obydlí (domovy důchodců, zařízení pro asistované bydlení atd.), do více izolovaného ubytování, včetně soukromých domů nebo jiných zařízení, kde bydlí malé skupiny.
 • Pokud není možné omezit kontakty, promluvte si s těmi, kteří jsou odpovědní za kolektivní obydlí, aby zvýšili úroveň preventivních opatření.
 • Vyhněte se veřejným shromážděním a místům, včetně kulturních akcí či restaurací, zejména těm, které jsou v uzavřených prostorách.

Vytváření chráněných prostorů ve vysoce rizikových podmínkách:

 • Hlavním účelem chráněného prostoru je, aby skupina lidí vytvořila uzavřenou jednotku, která redukuje fyzické kontakty s ostatními jedinci na minimum a zároveň je soběstačná a svépomocná.
 • Jednotlivci nemusí čekat na bezpečnostní opatření zavedená vládou. V případě absence agresivního a systematického zásahu ze strany vlády pomáhají jednotlivci organizovat chráněné prostory zdola nahoru. Postupným rozšiřováním pak mohou bezpečné zóny zpomalit nebo dokonce zastavit lokální šíření nákazy.
 • Chráněné prostory mohou začínat na úrovni rodiny nebo skupiny lidí, kteří sdílejí společné ubytování. Pokud jsou zavedeny a dodržovány bezpečnostní protokoly, lze kombinovat více bytů, včetně cestování mezi nimi (např. chůzí nebo jízdou autem). K úspěšnému vytvoření chráněného prostoru musí každý účastník souhlasit se zásadami minimalizace vnějšího fyzického kontaktu a dodržovat je. Musí existovat jasné pokyny, jak jednat a spolupracovat. Členové stejného chráněného prostoru by měli být upřímní ohledně své cestovní historie a zdravotního stavu, tedy chovat se zodpovědně vůči zdraví ostatních.
 • Chcete-li se zapojit do chráněného prostoru, pravděpodobně se budete muset dohodnout se zaměstnavateli, školami, rodinou a přáteli. Může být například nutné pracovat z domova se souhlasem zaměstnavatele, nebo si vzít volno.
 • Plán zůstat delší časové období (jeden a více týdnů) v chráněném prostoru by měl být promyšlen a realizován s dostatečným předstihem, při nákupu základních potřeb je třeba dbát zvýšené obezřetnosti a vyhnout se davům. Strategie přežití mohou být v této souvislosti užitečné. Je zásadní uvědomit si nutnost plánování dopředu, každá cesta na nákup s sebou nese určité riziko nákazy.
 • Je-li to možné, zajistěte si dodávku základních potřeb, včetně potravin, čímž omezíte cestování do obchodů. Opět je třeba být opatrný, protože s každou dodanou položkou musel někdo manipulovat. Pokud si nejste jisti, že zaměstnanci dodavatelské služby používají při manipulaci se zbožím rukavice,  je vhodné na vyhrazeném místě zboží umýt nebo dezinfikovat.
 • Základní činnosti, včetně nakupování, během nichž je určitý vnější fyzický kontakt nevyhnutelný, by měli členové naplánovat dopředu tak, aby jednali efektivně a minimalizovali trvání a rozsah tohoto kontaktu. Opuštění a návrat do chráněného prostoru vyžaduje užití preventivních opatření. K uchopení nebo manipulaci s předměty používejte vhodnou osobní ochranu, včetně rukavic nebo jednorázových pomůcek (papírové ručníky). Používejte dezinfekci na ruce a roušky. Návrat do prostoru vyžaduje mytí nebo dezinfekci před vstupem (přednostně), nebo při něm.
 • Pro udržení duševní pohody a dobrých vztahů mezi členy chráněného prostoru je nezbytná dobrá komunikace a vzájemná péče. Je nezbytné si uvědomit, že naléhavost stávající situace vyžaduje mimořádné kroky a oběti. To může zmírnit negativní dopady na psychiku, nemůže však nahradit důležitost vzájemné podpory.
 • Členové chráněného prostoru by měli získat informace o opatřeních, která mají být podniknuta v případě, že jeden nebo více členů vykazuje příznaky infekce. Tato opatření se liší podle zemí / států / umístění, ale mohou se také měnit s vývojem situace. Členové by se měli vzájemně informovat ohledně nejnovějších krizových opatřeních včetně možností kontaktu příslušných autorit. V případě, že některý člen vykazuje typické příznaky, by měli ostatní urychleně jednat a pomoct mu zajistit testování. Všichni členové musí před získáním výsledků testů zůstat v preventivní izolaci. V závislosti na vývoji epidemie může být nutné učinit obtížná rozhodnutí, zda opustit chráněný prostor za účelem pomoct rodině nebo přátelům, kteří v chráněném prostoru nejsou. Jednotlivci by měli být připraveni taková rozhodnutí učinit.
 • V době vysokého rizika může dojít k chybám, která mohou bezpečnost ohrozit. Neměli bychom přehnaně reagovat na jednotlivou událost, je důležité si uvědomit, že tato jednotlivá událost má nízkou pravděpodobnost škodlivého důsledku. Když se však takové události hromadí, riziko se dramaticky zvyšuje. Ponaučení se z chyb je důležitější než vzájemné osočování, či trestání.


Pokyny pro jednotlivce a komunity

 • Převezměte zodpovědnost za své zdraví a zdraví svého okolí.  
 • Držte si sociální odstup.
 • Vyhýbejte se fyzickému kontaktu s povrchy ve veřejných nebo sdílených prostorách.
 • Vyhněte se shromážděním.
 • Vyhněte se přímému kontaktu s ostatními, pravidelně si myjte ruce a v těsné blízkosti s lidmi, kteří mohli být infikováni, noste roušky.
 • Zakrývejte si ústa při kašli či kýchání.
 • Pátrejte u sebe po časných příznacích infekce (teplota, kašel, kýchání, rýma, bolest v krku).
 • Izolujte se, pokud se u vás objeví příznaky.
 • Pokud se budou příznaky nadále rozvíjet, zajistěte si bezpečnou přepravu do zdravotnického zařízení na základě doporučení vlády; vyhněte se veřejné dopravě, používejte roušky.
 • V oblastech se zvýšeným rizikem infekce pomáhejte svým bližním bez osobního kontaktu; potřebné věci můžete nechávat venku před dveřmi.
 • Spolupracujte s ostatními na vytvoření chráněných zón / komunit. Hovořte o bezpečnosti s rodinou a přáteli, mluvte o bezpečnostních opatřeních, sledujte, kdo dodržuje bezpečnostní pokyny, stanovte společné zásady, sledujte své blízké a sdílejte s nimi potřeby, obavy i příležitosti.  
 • Buďte kritičtí k fámám a nešiřte dezinformace.

Pokyny pro společenství a vlády

 • Zaveďte hraniční kontroly (kontroly lidí, vykazujících symptomy) v blízkosti oblastí nebo zemí, kde je nákaza aktivní.
 • Zaveďte čtrnáctidenní karantény pro rizikové osoby vstupující do oblastí bez nákazy.
 • Ve vysoce rizikových oblastech koordinujte pomocné týmy, které by chodily od domu k domu a sledovaly výskyt symptomů pomocí bezkontaktních infračervených teploměrů při užití osobních ochranných prostředků.
 • Tyto týmy by také měly identifikovat jednotlivce, kteří potřebují podpůrné služby.

Pokyny pro vládu

 • Připravte s předstihem strategické zdroje, jako jsou masky, osobní ochranné prostředky a testovací soupravy, a stanovte distribuční trasy.
 • Určete oblasti, kde jsou infekce potvrzeny nebo je na ně podezření.
 • Zastavte nepotřebnou dopravu mezi infikovanými a neinfikovanými oblastmi.
 • Izolujte jednotlivce s podezřením na onemocnění, popř. potvrzené případy v předem určených zařízeních s odpovídajícími zdravotními prostředky, včetně osobních ochranných prostředků.
 • Lidé se symptomy by měli používat speciálně navržený postup, kterým by se měli dopravit do předem určených zdravotnických zařízení pro testování, aby se vyhnuli veřejné dopravě.
 • Izolujte a testujte všechny podezřelé případy v blízkosti identifikovaného případu.
 • Zvyšujte povědomí veřejnosti o onemocnění:
 • Typické příznaky a možné způsoby přenosu.
 • Zdůrazněte, že je onemocnění vysoce nakažlivé s obvykle mírnými příznaky, a nabádejte jednotlivce, aby vyhledali lékařskou péči.
 • Podporujte lepší osobní hygienu, včetně častého mytí rukou, nošení roušek ve veřejných prostorách a zamezení kontaktu mezi lidmi.
 • Zakažte veřejná shromáždění.
 • Zvláštní pozornost věnujte sledování zdraví lidí vstupujících či vycházejících z uzavřených zařízení s vysokou hustotou lidí, jako jsou věznice, zdravotnická zařízení, zařízení pro rehabilitaci a asistované bydlení, pečovatelské domovy, domovy pro seniory, noclehárny a ubytovny.
 • Podporujte komunitní odpovědnost v oblastech s nákazou.
 • V každé oblasti vytipujte skupinu lidí, jejichž každodenní práce vyžaduje častý lidský kontakt. Každodenní sledování jejich stavu pomáhá vyhledat nákazy a zabránit jejich šíření.
 • Angažujte se v komunikaci a distribuci zdrojů do periferních oblastí země.
 • Koordinujte své kroky s mezinárodními společenstvími a WHO, informujte o identifikaci každého případu, jeho cestovní historii a léčení. Taktéž informujte o  preventivních strategiích a případném nedostatku zdravotnického materiálu.
 • Plánujte léčbu pacientů s podobnými příznaky, kteří neonemocněli COVID-19.
 • V oblastech aktivního přenosu
 • Uzavřete místa, kde se shromažďují věřící, univerzity, školy a podniky.
 • Izolujte lidi do jejich domovů a podporujte bezkontaktní dodání potřebných zásob.
 • Proveďte vyhledávání od domu k domu pro identifikaci jednotlivců s příznaky a potřebující pomoc. Proveďte tak s nezbytnými preventivními opatřeními, ochrannými osobními pomůckami a se zapojením komunity do tohoto úsilí.

Pokyny pro podniky

Níže je uveden seznam doporučení, které může podnik provést, aby zabránil šíření koronaviru. Zahrnujeme do něho také zvláštní kroky pro maloobchod a pohostinství.

Poznámka: The French International Chamber of Commerce využívá tyto pokyny.

Obecně

 • Vzdělávejte zaměstnance a jejich rodiny ve věcech přenosu a prevence koronaviru.
 • Vypracujte opatření pro omezení přenosu a zajistěte jejich pečlivé plnění.
 • Zajistěte, aby zaměstnanci věděli, že pokud mají byť i jen mírné příznaky, neměli by být na pracovišti nebo na osobních schůzkách. Ujistěte je, že kvůli zdravotnímu volnu (sick days) nebudou penalizováni. Nastavte pro takovéto případy nahlašovací systém.
 • Zajistěte, aby zaměstnanci měli vhodné zdravotní pojištění a nebáli se tak vyhledat zdravotní péči, i pokud mají byť mírné příznaky.
 • Spolupracujte s místními zdravotnickými zařízeními na koordinaci včasného a rychlého testování zaměstnanců na koronavirus.
 • Připravte nezbytné potřeby (dezinfekce rukou, roušky, infračervené bezkontaktní čelní teploměry) pro případ, že dojde k zhoršení situace a Vaši zaměstnanci nebudou mít k těmto věcem přístup.
 • Posílení nejslabších článků v podniku snižuje zranitelnost.

Setkání, cestování a návštěvy  

 • Nahrazujte osobní schůzky virtuálními.
 • Zajistěte možnost práce z domova, je-li to možné.
 • Omezte cestování do rizikových zón (červená, oranžová i žlutá).
 • Eliminujte nepotřebné cestování.
 • Změňte způsoby podnikání tak, abyste zdánlivě nezbytné cestování změnily na nepotřebné.
 • Omezte návštěvy a stanovte zásady prošetřování návštěvníků a jejich vyloučení na základě jejich bydliště (dle rizikové zóny).
 • Při příjezdu zkontrolujte symptomy návštěvníka.

Pracoviště

 • Podporujte flexibilní pracovní dobu s cílem snížit hustotu lidí na pracovišti. Počet lidí by měl být v ideálním případě snížen na méně než 50 % kapacity.
 • Zaměstnavatelé by měli požádat zaměstnance, kteří se vracejí z míst s potvrzenými případy nebo měli během cestování kontakty s rizikovými lidmi, aby zůstali izolováni po dobu 14 dnů před příchodem na pracoviště. Zaměstnavatelé by měli sledovat jejich zdravotní stav, příp. jim pomoct nákazu ohlásit a vyhledat lékařskou péči.
 • Vstupy by měly být kontrolovány lidmi s infračervenými bezkontaktními teploměry.
 • Denně měřte teplotu zaměstnanců a poskytněte jim masky, pokud nelze zabránit blízkosti jiných lidí. [1]
 • Zorganizujte přesun lidí z a do pracoviště tak, abyste podpořili mytí rukou při vstupu, a umístěte dezinfekci rukou u vchodu na pracoviště.
 • Zajistěte, aby se zabránilo shlukování ve výtahu. Výtahy by neměly být obsazeny více než z poloviny své kapacity.
 • Ujistěte se, že mezi pracovními prostory jednotlivých zaměstnanců je vzdálenost alespoň 1 m a že by jednotlivé prostory měly být velké alespoň 4 m2. U kanceláří s velkým počtem osob by tyto pokyny měly být ještě přísnější.
 • Dezinfikujte veřejné prostory, lokality s hustým provozem, povrchy, kterých se lidé často dotýkají.
 • Je-li nutné použít klimatizaci, zakažte recirkulaci vnitřního vzduchu. Zajistěte týdenní čištění / dezinfekci / výměnu klíčových součástí a filtrů.
 • Při jídle od sebe seďte ve vzdálenosti jednoho metru a vyhněte se sezení tváří v tvář. Oddělte příbory, často dezinfikujte. Zdravotní stav zaměstnanců jídelny musí být pravidělně kontrolován.
 • Podporujte dovážku jídla místo chození na jídlo mimo pracoviště. Zajistěte pomoc při zajištění dodávky jídla a místo pro bezkontaktní předání jídla bez front.
 • Zvažte, jak se zaměstnanci dostávají na pracoviště, a vytvořte vhodná doporučení, včetně vyhýbání se veřejné dopravě a zdůraznění pečlivé hygieny, vyhýbání se dotyku povrchů ve veřejných prostorách, mytí rukou a nošení roušek v oblastech se zvýšeným rizikem nákazy.
 • Povinnosti související s bezpečným chováním během koronavirové krize by měly být jednoznačné.

Maloobchod a pohostinství

 • Odvětví průmyslu, ve kterých dochází k častým mezilidským kontaktům, mohou být vážně narušena. Včasné a účinné intervence toto mohou zmírnit, ale neodstraní riziko nákazy, pokud nejsou celospolečenské.
 • Je důležité zajistit, aby jednotlivci, jejichž práce zahrnuje kontakt s ostatními lidmi, zůstali v případě mírných příznaků nachlazení doma.  Udržujte jasný záznam o denních kontaktech. Aby bylo možné zastavit šíření infekce, je potřeba kontaktovat všechny osoby vystavené kontaktu s nakaženým.
 • Měly by být vyvinuty a implementovány bezkontaktní metody pro podnikání, včetně:
 • Služby vyzvednutí, či zanechání zboží u okénka, včetně zajištění přiměřeného rozestupu.
 • Vyzvednutí zboží autem.
 • Doručení domů bez kontaktu.

1. O použití roušek se diskutuje, poznamenáváme, že: (1) Každý, kdo má byť mírné příznaky, by se měl vyhýbat kontaktu s ostatními lidmi a měl by nosit roušku, pokud je ve veřejném nebo soukromém kontaktu s ostatními. (2) Používání roušky by mělo být samozřejmé ve veřejných prostorech, aby nemocní nebyli stigmatizováni a neváhali roušky sami použít. (3) Zatímco roušky nezaručují bezpečnost pro zdravého jedince a jejich dostupnost může být omezena z důvodu jejich potřeby ve zdravotnických zařízeních, použití roušek tam, kde nelze zabránit blízkosti infikovaných osob, dramaticky snižuje riziko infekce. (4) Pro osoby starší 50 let, s chronickým onemocněním, či pobývající v oblastech s vysokým rizikem nákazy jsou možné následky onemocnění natolik závažné, že představují významný důvod pro nošení roušek.